ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

περιγραφές  |  επιστροφή

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

1. θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες που καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους της κάσας της θύρας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ=Μ2

A. Με κάσσα καδρόνι ή 1/4 πλίνθου                           

β. Με κάσσα επί δρομικού τοίχου                       

γ. Με κάσσα επί μπατικού τοίχου                 

2.30

2.70

3.00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακα που καλύπτουν περισσότερο από το 50" του ύψους κάσσας της θύρας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ=Μ2

α.Μεκάσσακαδρόνιή1/4πλίνθου                                 

β. Με κάσσα επί δρομικού τοίχου                                

γ. Με κάσσα επί μπατικού τοίχου                                  

1,90

2.30

2.60

3. Υαλοστάσια

α. Με κάσσα καδρόνι ή 1/4 πλίνθου                             

β. Με κάσσα επί δρομικού τοίχου                                

γ. Με κάσσα επί μπατικού τοίχου                                

δ. Παράθυρα ρολών                                                    

3. Σίδηρα                                                   

2,70

2,70

1.80

1.60

1.90

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου,

χωρικού, γαλλικού, γερμανικού πλην ρολών                

3.70

5. Ρολά ξύλινου πλαισίου και πήχεις βάσεις των

εσωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου.              

2.60

6. Σιδηρές πόρτες

α. Με μια πλήρη επένδυση με λαμαρίνα                        

β. Με επένδυση και από τις 2 μεριές με λαμαρίνα             

γ. Χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή επένδυση μόνο ποδιάς)

2.80

2.00

1.00

δ. Με κινητά υαλοστάσια και κατά τα άλλα

σαν την περίπτωση γ.                                                

1.60

7. Προπετάσματα σιδηρά

α. Ρολά από χαλυβδολαμαρίνα                           

β. Ρολά από σιδηρόπλεγμα                                    

γ. Πτυσσόμενα (Φυσαρμόνικα)                      

2.50

1.00

1.60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά

α. Απλού ή σύνθετου σχεδίου                      

β. Πολυσύνθετου σχεδίου                                  

1.50 Τρέχων Μέτρο

2.00 Τρέχων Μέτρο

9. θερμαντικά σώματα

Πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια βάσει των πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων.

10.Υδροχρώματα εσωτερικά και εξωτερικά :                   πανί

11.Ντουλάπια

2.50

[Αρχική] [Προιόντα] [Βερνίκια ICA] [Το χρυσό χέρι] [Eξοδος] [Spatula Stuhhi]

[Βenjamin Moore] [DELTA paints] [Διακοσμητικά] [Delta κατασκ/ικη]